Loading...

Mấy hôm nay nhân việc ông Trần Đại Quang tăng cường binh bị, phát biểu chống Trung và báo chí khi nhắc đến ông thì nhắc đầy đủ các chức danh nhà nước đứng trước chức danh chủ tịch nước cho thấy có sự chuyển dịch quyền lực trong cơ cấu đảng. Đã có viết 2 tút rồi nên không nhắc lại, các bạn quan tâm có thể tìm lại ở dưới.

Thái sư Trần Thủ Độ
Cũng có chuyện thú vị là sau khi nhậm chức, ông Trần Đại Quang có chuyến du hành-thắp hương đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên cả nước, có vẻ theo diễn biến chính trị, tôi cho rằng đúng là ông Quang cần Đức Thánh Trần phù hộ thật. Cũng xin nhắc lại lịch sử để chúng ta hiểu thêm về đối sách cổ kim trong chuyện TQ xâm lược.

Hưng Đạo Vương làm quan đến đời vua Anh Tông thì xin về trí sĩ ở Vạn Kiếp. Khi ngài sắp mất, vua Anh Tông có ngự giá đến thăm, nhận thấy ngài bệnh nặng, mới hỏi rằng: " Thượng phụ một mai khuất núi, phỏng có quân bắc lại sang thì làm thế nào?"

Hưng Đạo Vương tâu rằng: "Nước ta thuở xưa, Triệu Võ Vương dựng nghiệp, Hán Đế đem binh đến đánh, Võ Vương sai dân đốt sạch đồng áng, không để lương thảo cho giặc chiếm được, rồi đem đại quân sang châu Khâm, châu Liêm đánh quận Tràng Sa dùng đoản binh mà đánh được, đó là một thời.

Đến đời Đinh, Lê, nhiều người hiền lương giúp đỡ, bấy giờ nước Nam đang cường, vua tôi đồng lòng, bụng dân phấn chấn; mà bên Tàu đang lúc suy nhược, cho nên ta đắp thành Bình Lỗ (thuộc Thái Nguyên) phá được quân nhà Tống, đó là một thời. Đến đời nhà Lý, quân Tống sang xâm, Lý Đế sai Lý Thường Kiệt đánh mặt Khâm, Liêm, dồn đến Mai Lĩnh, quân hùng, tướng dũng, đó là có thế đánh được.

Kế đến bản triều, giặc Nguyên kéo đến vây bọc bốn mặt, may được vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước đấu sức lại mà đánh, mới bắt được tướng kia, cũng là lòng trời giúp ta mới được thế.

1/Đại để, kẻ kia cậy có tràng trận, mà ta thì cậy có đoản binh; lấy đoản chống nhau với tràng, phép dùng binh thường vẫn phải như thế.

2/Còn như khi nào quân giặc kéo đến ầm ầm, như gió, như lửa, thế ấy lại dễ chống.

3/ Nếu nó dùng cách dần dà, như tằm ăn lá, thong thả mà không ham của dân, không cần lấy mau việc, thế ấy mới khó trị; thì ta nên kén dùng tướng giỏi, liệu xem quyền biến, ví như đánh cờ, phải tùy cơ mà ứng biến, dùng binh phải dồn lòng như cha con một nhà, thì mới có thể đánh được. Cách ấy cốt phải tự lúc bình thì khoan sức cho dân, để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là cái thuật giữ nước hay hơn cả."

Lời bình của Nguyễn An Dân:

1/ Nói theo binh pháp xưa là khi Tàu đánh Việt thì phải tập trung binh lực đông đúc rồi mới đánh, nên các tiền nhân luôn cho đánh trước khi địch tập kết xong, gọi là tiên phát chế nhân, hay nói kiểu Hưng Đạo Vương là dùng đoản chế trường (tập trung nhanh một lực lượng tinh nhuệ đánh tan các đạo quân còn đang tập kết của địch, không cho nó tập hợp đủ).

2/ Trận chiến biên giới năm 1979 chính là TQ dùng thế kéo ầm ầm như gió như lửa, nên ta vẫn đánh được,cho thấy binh pháp của Hưng Đạo Vương có giá trị lâu dài.

3/ Chỉ có tình thế TQ đang lấn lướt Việt Nam hiện nay đúng như Hưng Đạo Vương đã nói,đó làdần dà, như tằm ăn lá, là thế khó trị. Còn trong tình hình trong nước thì đúng là "giặc vây 4 mặt" bằng các dự án "con ngựa thành Troa" như Formosa Hà Tĩnh hay Hoa Sen Cà Ná đang tiến hành công khai, Boxit ở Tây Nguyên, là các dự án thuê đất rừng (có vị trí quan trọng về quốc phòng) khắp nước, các khu phố Tàu, các đặc khu kinh tế mà chính quyền địa phương không thể kiểm tra, can thiệp...

Các vụ chèn sóng phát thanh, biểu tình tuyên cáo Biển Đông ở Đà Nẵng của người Trung Quốc vừa qua... chính là các bài kiểm tra để thăm dò phản ứng của phía VN sau DH 12 đã "gắn bó" thiên triều đến mức nào.

TQ đang áp dụng sách lược thứ 3, muốn chống sách lược ấy thì phải đoàn kết nhân dân, vua tôi đồng lòng, lúc bình thì khoan sức dân, dùng tướng giỏi khéo léo co kéo bàn cờ...nhưng e rằng đất nước hiện nay đã không có các điều kiện như Hưng Đạo Vương nói.

VN hiện nay vua không tin bầy tôi, nhân dân không tin triều đình, dân tộc chia rẽ vì ý thức hệ. Về kinh tế thì không thấy khoan sức dân, thuế má nhiều hơn cả thời thực dân Pháp, ngân sách thì cạn kiệt, lòng quân thì ngao ngán vì tham nhũng và gắn chặt ý thức hệ với TQ, nhân tài thì hiếm hoi, tướng tài kinh qua trận mạc (như đại tướng Đỗ Bá Tỵ) thì còn hư hàm mà hết thực chức..không thấy có cái nào rơi vào các điều kiện đủ trong đối sách thứ 3 mà Hưng Đạo Vương đã nói cả.

Ông Trần Đại Quang dù có tâm làm Trần Hưng Đạo, cũng khó mà làm Trần Hưng Đạo. Trước khi làm Trần Hưng Đạo, bắt buộc phải làm trước các việc của Trần Thủ Độ.

Có lẽ đã đến lúc ông Trần Đại Quang nên đi đốt nhang cho Trần Thủ Độ.

Theo Fb.Nguyễn An Dân

Post a Comment

Loading...

MEDIA

[Video][video][#e74c3c]

Sự Kiện Nóng

[Trịnh Xuân Thanh][fbig1][#e74c3c]

KHÔNG BỎ LỠ

Powered by Blogger.